Surgery & Allied Subjects

Prof. Dr. Md. Nasir Uddin

Prof. Dr. Md. Nasir Uddin

Professor

MBBS (1983); FCPS(Surgery) (1993) , BM&D;C Reg No.A 12277
Dr. Dilip Kumar Das

Dr. Dilip Kumar Das

Associate Professor , Department of Orthopedic Surgery

MBBS (1992); D.Ortho (2004); M.S. Ortho (2010) , BM&DC; Reg No.A 22009
Dr. Md. Rafiqul Islam

Dr. Md. Rafiqul Islam

Associate Professor , Department of E.N.T. & Head Neck Surgery

MBBS (1981); DLO (1989) , BM&D;C Reg No.A 10593
Dr. Muhammad Nazrul Islam

Dr. Muhammad Nazrul Islam

Assistant Professor , Department of E.N.T. & Head Neck Surgery

MBBS (2004); FCPS (ENT) (BCPS) (2012) ,BM&DC Reg No.A 41106
Dr. Md. Khandaker Anowar Hossain

Dr. Md. Khandaker Anowar Hossain

Associate Professor , Department of Ophthalmology

MBBS (1985); DO (1996) , BM&DC; Reg No.A 14377
Dr. Rahat Anwer Choudhury

Dr. Rahat Anwer Choudhury

Assistant Professor (C.C.) , Department of Ophthalmology

MBBS (1999); MSc (Eye) (UK) , BM&DC Reg No.A 29812
Prof. Dr. Md. Zohirul Islam Miah

Prof. Dr. Md. Zohirul Islam Miah

Professor , Department of Urology

MBBS (1988); MS (Urology) (2003) , BM&DC Reg No.A 18835
Prof. Dr. Muhammad Abu Hashem

Prof. Dr. Muhammad Abu Hashem

Professor , Department of Radiology & Imaging

MBBS (1975); DMRD (1993) , BM&D;C Reg No.5701
Dr. Mohammad Saiful Hoque

Dr. Mohammad Saiful Hoque

Associate Professor , Department of Radiology & Imaging

MBBS (2001); M.Phil (Radiology & Imaging) (2008) , BM&DC Reg No.A 34258
Dr. Lipika Sanjowal

Dr. Lipika Sanjowal

Associate Professor , Department of Anaesthesiology

MBBS (2003); MCPS (Anaesthesiology) (2010); DA (2010) . BM&DC Reg No.A 42708

Facebook